15 základních rysů skutečně autentických lidí

Co je skutečně autentickým člověkem v naší společnosti? Být autentický znamená žít v souladu s vlastními hodnotami, přesvědčením a přesvědčením. Zahrnuje to být upřímný k sobě i ostatním, vyjadřovat své skutečné pocity a názory a chovat se konzistentně s tím, kým skutečně jste.

Být autentický neznamená být dokonalý nebo nikdy nedělat chyby. Znamená to uznat své silné a slabé stránky, být transparentní ohledně svých úspěchů a neúspěchů a růst z těchto zkušeností.

Autenticita se projevuje i ve způsobu, jakým komunikujeme s ostatními. Autentičtí lidé jsou obvykle otevření, upřímní a zranitelní. Jsou schopni navázat hluboké a autentické spojení s ostatními, když si dovolí být zranitelní a vyjadřovat své pravé já.

Na sociálních sítích může být snadné vytvořit si o sobě idealizovanou představu, zdůrazňovat pouze pozitivní stránky svého života a skrývat jakékoli potíže nebo nedokonalosti. To však není autentické, protože to neodráží realitu.

Zde je 15 výmluvných rysů skutečně autentických lidí:

1. Dělají nějakou introspekci

introspekce je důležitým aspektem autenticity. Autentičtí lidé si uvědomují důležitost poznání sebe sama a pochopení svých motivací, hodnot a cílů. Udělají si čas na přemýšlení o svých myšlenkách, pocitech a chování a snaží se porozumět důvodům těchto aspektů jejich bytí.

Introspekce vám umožní rozvinout hlubší sebeuvědomění a lépe porozumět vlastním silným a slabým stránkám a motivacím. Pomáhá sladit vaše rozhodnutí s tím, co je pro vás skutečně důležité, než abyste se nechali ovlivnit očekáváními a názory ostatních.

2. Autentičtí lidé nesoudí

Autentičtí lidé chápou důležitost tolerance, přijetí a soucitu s ostatními. Tím, že znají sami sebe a čelili svým vlastním chybám a nedokonalostem, mají tendenci být empatičtější vůči ostatním. Chápou, že každý dělá chyby. Spíše než aby je soudili nebo odsuzovali, jsou často ochotni nabídnout podporu a pomoci ostatním růst a učit se.

Autenticita je také spojena s pojmem bezpodmínečné přijetí druhých. Autentičtí lidé nesoudí ostatní na základě barvy pleti, orientace, původu nebo jakéhokoli jiného aspektu jejich identity. Uznávají a respektují rozmanitost jednotlivců a přijímají bohatství různých zkušeností a perspektiv.

3. Žijí přítomností

Autentičtí lidé se nezabývají svou minulostí, lítostí nebo chybami. Chápou, jak je důležité využít každý okamžik na maximum.

Také číst  Sebevědomí mlčí, ale nejistota je silná: 15 typických postojů tohoto chování

Žít v přítomnosti znamená osvobodit se od lítosti nad minulostí a nadměrného zájmu o budoucnost. Autentičtí lidé uznávají, že minulost nelze změnit a budoucnost je nejistá. Rozhodli se proto soustředit na přítomný okamžik a nacházet radost a smysl v prožitcích okamžiku.

4. Zaměřují se na dlouhodobý horizont

Autentičtí lidé jsou schopni najít rovnováhu mezi životem v přítomnosti a zaměřením na dlouhodobý horizont. Chápou důležitost stanovení dlouhodobých cílů a důsledné práce na jejich dosažení.

Nepřitahují je krátkodobé zisky získané podváděním, nepoctivostí nebo vykořisťováním druhých. Cení si integrity a etiky a chápou, že takové jednání může ohrozit jejich autenticitu a jejich vztah k ostatním. Místo toho se rozhodnou zaměřit se na dlouhodobé zisky, které jsou založeny na silných hodnotách, vzájemné důvěře a respektu.

5. Autentičtí lidé mají charakter

Autentičtí lidé mají obecně silný smysl pro charakter a čest. Cení si své osobní integrity a raději se drží svých zásad, než aby usilovali o rychlé vítězství nebo slevili ze své etiky.

Spolehlivost a poctivost jsou klíčové vlastnosti opravdových lidí. Dodržují své sliby a dodržují své závazky. Když řeknou, že něco udělají, udělají to a převezmou zodpovědnost za své činy. Dá se na ně spolehnout, že budou ve svých interakcích s ostatními čestní a transparentní.

Autentičtí lidé si uvědomují důsledky svých rozhodnutí a přebírají odpovědnost za své chyby. Spíše než aby se vymlouvali nebo obviňovali ostatní, projevují zralost tím, že uznávají svou odpovědnost a snaží se napravit jakékoli křivdy.

6. Poslouchají

Všechny obrázky / Pexels a Pixabay

Autentičtí lidé věnují skutečnou pozornost tomu, co ostatní lidé říkají, když konverzují. Jsou otevření různým nápadům, názorům a zkušenostem druhých a oceňují tyto různé pohledy.

Když poslouchají, nečekají, až na ně přijde řada, aby promluvili nebo odpověděli svými vlastními myšlenkami nebo názory. Projevují empatii a respekt k ostatním tím, že se skutečně snaží porozumět tomu, co je vyjadřováno. Snaží se strávit informace a vidět věci z pohledu druhé osoby.

7. Mají rádi vlastní společnost.

Autentičtí lidé si často užívají své vlastní společnosti a potřebují samotu, aby se nabili a znovu spojili sami se sebou. Hodnotu a uspokojení nacházejí ve chvílích samoty, které jim umožňují přeorientovat se, přemýšlet, relaxovat nebo se věnovat činnostem, které je oslovují.

Také číst  7 dobrých důvodů, proč ve skutečnosti nezáleží na tom, co si o vás myslí ostatní

Skutečnost, že si užívají vlastní společnost, nutně neznamená, že jsou vůči ostatním vzdálení nebo nepřátelští. Je to prostě vyjádření jejich potřeby času a prostoru k dobití a udržení emocionální rovnováhy.

8. Autentičtí lidé jsou čestní

Autentičtí lidé jsou ve svých interakcích s ostatními upřímní a necítí potřebu skrývat nebo manipulovat pravdu. Jsou k sobě upřímní v tom, co v životě chtějí, o svých hodnotách a přesvědčeních. Mají vnitřní jasnost, která je vede v jejich jednání a volbách, což jim umožňuje být konzistentní a transparentní ve svých interakcích s ostatními.

Nebojí se vyjádřit svůj názor a vyjádřit své názory otevřeně a přímo. Jsou upřímní ve svých slovech a nesnaží se klamat nebo manipulovat ostatní, aby dosáhli svých vlastních cílů.

9. Respektují se

Sebeúcta je pro opravdové lidi nezbytná. Postarají se o sebe fyzicky, emocionálně a duševně. Všímají si svých potřeb, svých limitů a hodnot a podle toho jednají. Jsou ochotni stanovit limity a říci ne, když je to nutné, aby si zachovali integritu a pohodu.

Nekompromitují svá přesvědčení nebo hodnoty, aby získali souhlas ostatních nebo získali materiální výhody. Více si váží své sebeúcty a schopnosti podívat se do zrcadla s hrdostí. Jsou připraveni učinit těžká rozhodnutí, pokud to znamená zůstat věrní sami sobě.

10. Autentičtí lidé mají rádi hluboké rozhovory.

Autentičtí lidé mají tendenci vyhýbat se povrchním rozhovorům a vyhledávají hlubší a smysluplnější interakce. Chtějí se emocionálně spojit s ostatními a snaží se hlouběji porozumět jejich myšlenkám, pocitům a zkušenostem.

Často je přitahují rozhovory, které se dotýkají hlubších témat, jako jsou hodnoty, vášně, aspirace, osobní výzvy a existenční otázky. Kladou zkoumavé otázky a projevují opravdový zájem o odpovědi, což vytváří prostor pro smysluplné výměny názorů.

11. Mají vyšší pocit pohody

Studie ukázaly, že autentickí lidé mají tendenci mít vyšší úroveň pohody než ostatní. Autenticita je často spojována s lepším duševním zdravím, větší životní spokojeností a větší vnitřní harmonií.

Také číst  3 odhalující praktiky, abychom jasněji viděli naše pravé „já“.

Když lidé žijí a jednají v souladu se svými osobními hodnotami a přesvědčením, cítí pocit integrity, který přispívá k jejich pohodě. Jsou v souladu s tím, kým skutečně jsou, a to se promítá do větší osobní spokojenosti a pozitivního pohledu na život.

Být autentický také umožňuje lidem rozvíjet autentičtější a smysluplnější vztahy s ostatními. Když jsme autentičtí, často přitahujeme lidi, kteří nás přijímají a oceňují takové, jací skutečně jsme. To podporuje pocit spojení a sociální podpory, což je nezbytné pro emocionální pohodu.

12. Nejsou materialističtí

Autentičtí lidé mají často různé priority, pokud jde o materiální statky a peníze. Přikládají menší význam vlastnictví hmotných statků a místo toho preferují smysluplné zážitky a mezilidské vztahy.

Často si cení obohacujících zkušeností a okamžiků spojení s ostatními. Oceňují chvíle radosti, učení a osobního růstu, spíše než aby hledali uspokojení ve vlastnictví hmotných statků. Mohou se proto spokojit s málem na hmotné úrovni, protože své štěstí nacházejí jinde.

13. Autentičtí lidé mají jednoduché potřeby.

Autentičtí lidé se spokojí s jednoduchými věcmi a užívají si okamžiků opravdového spojení nad materiálními extravagancemi.

Autentický člověk si často cení kvality přítomnosti a chvil sdílených s ostatními více než hmotných darů nebo drahých zážitků. Mohou najít větší hodnotu a uspokojení v příjemném večeru s blízkými přáteli než v opulentní večeři v gurmánské restauraci.

14. Povzbuzují ostatní

Autentičtí lidé si váží druhých a snaží se je podporovat v jejich úsilí a úspěších. Jejich povzbuzení je upřímné a motivující a jsou ochotni uznat úspěchy a pozitivní vlastnosti druhých.

Mají pozorný a citlivý pohled na malé věci, které lidé dělají. Všímají si úsilí, pokroku a pozitivního jednání druhých, i těch nejmenších, a rychle je vyjadřují a chválí je. Jejich záměrem je motivovat a inspirovat ostatní, aby i nadále dělali to nejlepší.

15. Autentičtí lidé nesledují trendy.

Tito lidé se neřídí tlakem trendů ani nejnovějších novinek. Často mají osobní přesvědčení a preference, pokud jde o jejich konzumaci.

Mohou se rozhodnout koupit věci z druhé ruky, jako je oblečení, knihy nebo nádobí, protože dávají přednost věcem s příběhem. Mohou je také nezajímat populární sociální sítě a raději se zaměří na autentičtější a smysluplnější formy spojení.