Když nevědomost kritizuje, moudrost pozoruje a usmívá se

Když někdo demonstrujekritická neznalost, obvykle to znamená, že reaguje unáhleně. Bez ohledu na fakta nebo důsledky. Na druhé straně moudrost spočívá v pozorném pozorování situace, ustupování a jednání s rozlišovací schopností. Spíše než reagovat frustrací nebo hněvem nám moudrost umožňuje usmívat se do tváře neznalost ostatních. Pochopením, že je to součást lidského stavu, a rozhodnutím reagovat s trpělivostí a soucitem.

Během našeho každodenního života jsme pravidelně tváří v tvář nevědomosti. Což se projevuje slovy a činy lidí kolem nás. A někdy i v nás samotných. To často odráží určitou formu pokrytectví zakořeněnou v nás. Opravdu, máme tu zdvořilost, abychom nemluvili s plnými ústy. Ale často se můžeme vyjádřit bez přemýšlení, jak zdůraznil Orson Welles.

Škodlivý dopad nevědomosti je cítit v naší společnosti a brání našemu štěstí a naplnění. Tyto účinky jsou hluboce pociťovány. Protože nám brání v pokroku a objevování nových skutečností i příležitostí schopných změnit naše životy.

Nevědomost je mezi námi někdy tak rozšířená hlavně proto, že nám zakrývá realitu. Uvězňuje nás ve stavu pohodlí. Tím, že se zahrabeme do omezených myšlenek. Dělá nás slepými vůči našemu vlastnímu stavu jako vězně neúcty a sobectví.

Setkání s nevědomostí

kritická neznalostObrázky DaLL-E

Nevědomost si často spojujeme s nedostatkem formálního vzdělání. Není tomu však vždy tak. Ve skutečnosti je nevědomost často více spojena s naší vnitřní podstatou, s našimi hodnotami. A na perspektivu, kterou se rozhodneme přijmout vůči světu kolem nás, spíše než vůči úrovni našeho vzdělání.

Můžeme kolem sebe pozorovat mnoho lidí, kterým chybí formální vzdělání. Ale obdařeni otevřenou myslí a citlivostí, která jim umožňuje vnímat svět s jasností. Na druhé straně existují i ​​vzdělaní jedinci, ale omezení vlastní nevědomostí, neschopní překročit své intelektuální limity.

Také číst  6 jasných znamení, že váš život potřebuje změnu. Věnujte zvýšenou pozornost 4

Podle anglického filozofa Karla Poppera nemusí kritická nevědomost nutně pocházet z nedostatku znalostí.

Ale spíše nechuť rozšířit si intelektuální obzor, aby získal další. Nevědomí lidé pevně se držet svých přesvědčení a předsudků. Odmítnutí jakékoli odlišné perspektivy a tím uzavření dveří jakékoli možnosti obohacení.

Toto chování často pramení z neschopnosti chápat věci jako celek. Stejně jako neochota myslet a kriticky reflektovat. Raději se drží svého vlastního úzkého pojetí „pravdy“.

Ignorantské chování má moc nás oslabit, vzdálit nás od důležitých lidí v našem životě. A podporovat nesnášenlivost ve všech jejích podobách. Proti nevědomosti musíme bojovat především sami v sobě. Pak v našem prostředí, s vědomím, že moudrost pozoruje a usmívá se tváří v tvář kritice.

Kritická a emocionální ignorance

kritická neznalost

Emocionální nevědomost se projevuje, když jednotlivci vynášejí soudy a kritizují nás. I když nevědí nic o našich zkušenostech nebo zkouškách, kterými jsme prošli. Nikdy se nevžili do naší kůže, a proto mají povrchní představu o naší realitě.

Tváří v tvář neznalosti je často nejlepší postupovat opatrně. Podle studie provedené PsychTests se reakce lidí na kritiku značně liší. Tato studie, která analyzovala přibližně 3 600 účastníků, zjistila, že 70 % lidí se cítí zraněno, když jsou kritizováni. 20 % odmítá kritiku bez přemýšlení. Zatímco pouze 10 % si udělá čas na přemýšlení o kritice. V případě potřeby je zlepšit nebo je ignorovat, pokud jsou neopodstatněné.

Studie také zjistila větší citlivost u žen. Odhalení, že je dvakrát pravděpodobnější, že budou brát kritiku osobně. Na druhou stranu vyzdvihla mužskou hrdost. Dospěl k závěru, že muži jsou obecně odolnější tváří v tvář kritice. Často zaujímá postoj popírání a někdy reaguje agresivně.

Zajímavým a promyšleným zjištěním z této studie je, že jedinci, kteří tváří v tvář kritice zaujmou defenzivní postoj, jsou často těmi, kteří ve svém životě zažívají největší nespokojenost, mají nízké sebevědomí a špatný výkon ve svém profesním životě.

Také číst  Toxičtí členové rodiny: 5 věcí, které by měl každý vědět

Hloupá slova pro inteligentní uši

Tváří v tvář nesmyslným slovům by lidé s osvícenou inteligencí měli být našimi preferovanými partnery. Musíme se pokusit zaujmout moudrý přístup. A také rozlišovací schopnosti vůči těm, s nimiž jsme konfrontovánineznalýE.

Je nezbytně nutné, abychom nenechali jejich škodlivé komentáře napadnout naše myšlenky a emoce. A zasejte pochybnosti o naší vlastní hodnotě a naší schopnosti denně vyjadřovat to nejlepší ze sebe.

THE neznalí jedinci jsou často uzavřeni jakékoli odlišné perspektivě. Proto naše snaha sdělit svůj pohled může být marná. Vede nás do plýtvání časem a energií s partnery rozhodnutými nevyvíjet se. Pro naše dobro je nejlepší přijmout moudrost moudrých: naučte se je ignorovat.

Moudří jedinci chápou, že ne každý boj stojí za to bojovat. Proto si své boje pečlivě vybírají. Zaměřují se pouze na to, co je pro ně skutečně podstatné. Pomineme-li vše, co je v jejich existenci nadbytečné. Když jsou konfrontováni s neznalostí, reagují efektivně. S hlubokou úctou a ohleduplným přístupem demonstrují, že nevědomost nemá v jejich životech místo.

Lidé nám mohou ublížit pouze tehdy, když jim k tomu dáme moc.

kritická neznalost

Proto se musíme snažit co nejvíce distancovat od nevědomých lidí. A investovat se do vztahů, které jsou pro nás skutečně přínosné. Které podporují náš osobní růst a každodenní naplnění. Tím, že se obklopíme lidmi, kteří nás podporují, povzbuzují a sdílejí naše hodnoty. Posilujeme naši emoční pohodu a sebeúctu.

Tyto pozitivní vztahy nám umožňují povznést se nad nevědomost. A pěstovat prostředí příznivé pro náš osobní rozvoj. Pečlivým výběrem našich sociálních kruhů a obklopováním se lidmi, kteří nás pozitivně inspirují. Vytváříme rámec, který podporuje naše štěstí a naplnění.

Také číst  Zde je to, co citliví lidé často zažívají přílišné přemýšlení

Co je kritická nevědomost?

„Kritická nevědomost“ označuje stav, kdy člověk zaujímá kritický postoj. Často arogantním nebo opovržlivým způsobem vůči tématům nebo myšlenkám, kterým nerozumí nebo je odmítá přijmout. Na rozdíl od prosté nevědomosti, kdy si člověk uvědomuje nedostatek znalostí o daném předmětu a snaží se dozvědět více. Kritická nevědomost je charakterizována přímým odmítáním nebo pohrdáním různými informacemi nebo pohledy.

Jedinci sužovaní kritickou nevědomostí mohou zaujmout strnulý a uzavřený postoj. Odmítání naslouchat nebo zvažovat argumenty nebo fakta, která jsou v rozporu s jejich vlastním přesvědčením nebo předem stanoveným přesvědčením. Tento postoj může vést k nedorozuměním, konfliktům a předsudkům, protože brání komunikaci a vzájemnému porozumění.

K překonáníkritická neznalost, musíme se snažit podporovat otevřenost a konstruktivní dialog. A také ochotu kriticky zkoumat vlastní myšlenky a přesvědčení. To často zahrnuje zpochybňování vlastních předsudků. A být ochoten zvažovat různé perspektivy empatickým a respektujícím způsobem.

co je nevědomost?

Nevědomost je stav charakterizovaný nedostatkem znalostí, porozumění nebo povědomí o určitém předmětu. To se může projevovat různými způsoby, například nedostatkem informací, dovedností nebo citlivostí na dané téma. Nevědomost může být neúmyslná, jednoduše vyplývající z nedostatku expozice nebo vzdělání na konkrétní téma. Nebo to může být záměrné, kdy se člověk rozhodne nevyhledávat nebo záměrně ignorovat alternativní informace nebo perspektivy.

Obecně může nevědomost vést k nedorozuměním, předsudkům, konfliktům a dokonce i škodlivému chování. Protože brání jednotlivcům plně porozumět situacím, lidem nebo myšlenkám. Boj proti nevědomosti často zahrnuje vzdělání. Zpochybňování vlastního přesvědčení a ochoty učit se a zvažovat různé perspektivy.