7 tipů, jak odpustit a rozpustit bolest

Zde je několik tipů pro odpuštění. Někteří lidé odmítají odpustit, jsou motivováni pýchou, výčitkami svědomí nebo touhou po pomstě. Obávají se, že odpuštění dává tomu druhému sílu, riskují, že tuto zkušenost zopakují v přítomnosti nebo budoucnosti. Odpuštění se stává obtížným, když se do cesty postaví zášť.

Pro tyto jedince může být chápání odpuštění jako síly, akt racionálního převzetí kontroly nad situací, mimo dosah. Někdy se domnívají, že odpuštění vymaže minulost nebo je vystaví novým událostem.

Na druhou stranu někteří uznávají odpuštění jako projev síly a ochoty znovu získat kontrolu. Samotná vůle však vždy nestačí, protože někteří lidé nevědí, jak svá zranění překonat.

Jak úspěšně odpouštět?

Zde jsou cenné rady, které jim pomohou zamyslet se a osvobodit se od svých zranění.

7 tipů, jak odpustit:

1. Odmítněte myšlenku, že některé činy jsou neodpustitelné

tipy na odpuštěníZdroje obrázků: Pixabay

Opusťte přetrvávající myšlenku, že některé činy nejsou hodné odpuštění. Přijměte s hrdostí pochopení odpuštění jako mocného nástroje k dosažení vnitřního míru. Nakonec je odpuštění někdy sobeckým aktem osvobození se od všeho, co vám ublížilo. Není třeba žádat o odpuštění toho, kdo vám ublížil, ani nemusíte čekat, až tak učiní.

Ale otázka, zda existují neodpustitelné činy, je složitá a subjektivní. Odpuštění je hluboce osobní koncept, ovlivněný faktory, jako je kultura, morálka, náboženské přesvědčení a individuální zkušenosti. Některým lidem se může zdát nemožné odpustit extrémně závažné činy, jako je vražda, hluboká zrada nebo extrémní formy násilí.

Odpuštění však nutně neznamená zapomenutí nebo minimalizaci závažnosti činu. Odpuštění může být složitý proces, který ne vždy zahrnuje usmíření nebo obnovení důvěry s osobou, která čin spáchala. Někteří lidé nacházejí klid v odpouštění, a to i za obtížných okolností, zatímco jiní zjišťují, že některé činy jsou prostě příliš těžké na odpuštění.

Na tuto otázku neexistuje jediná odpověď, protože vnímání odpuštění se u každého člověka liší.

2. Lidé reprodukují to, co zažili

Často byli ti, kdo se dopustili zneužívání, sami týráni, zrádci byli zrazeni, ponižující byli ponižováni. Některá problémová chování jsou výsledkem opakujících se vzorců.

Také číst  Ještě to nevíte, ale možná jste se narodili, abyste byli sami: objevte 7 znamení

Pochopení, že vám někdo ublížil, protože sám trpěl, prokazuje soucit, čímž přerušuje sebedestruktivní cyklus opakování škodlivého chování. Soucit se rozchází s pomstou, záští a nenávistí.

3. Tipy pro odpuštění: Předefinujte svou negativní zkušenost

Nepovažujte svou zkušenost za něco, na co byste měli zapomenout, protože odpustit neznamená zapomenout. Jde spíš o to dát nové kontury, nové hodnoty a vidět věci jinak. Změňte svou perspektivu tím, že se zaměříte na svůj vývoj, svůj růst a lekce, které jste se během této zkoušky naučili.

Prozkoumejte pozitivní ovoce, které jste sklidili. Zaměřte se spíše na učení než na dělání chyb a uvědomte si, že vaše současná zralost je výsledkem vaší cesty. Buďte vděční a pochopte, že duševní utrpení často závisí na vašem souhlasu. Život může být ve svých lekcích přísný, ale nabízí jasné vysvětlení věcí.

4. Neuzavírejte se do role oběti

Analyzujte, zda vaše chování přispělo k situaci zneužívání. Převezměte za sebe zodpovědnost a pusťte se do pozice věčné oběti. Pokud nemáte žádnou skutečnou odpovědnost, nenechte se uvěznit pocitem mučednictví. Fráze jako „Mohlo to být horší“, „Existují zla, která přicházejí pro dobro“ nebo „Bylo to vysvobození“ obsahují hlubokou moudrost. Využijte je dobře.

5. Tipy pro odpuštění: Přijměte chyby druhých

tipy na odpuštění

Zdržte se posuzování nedokonalosti druhých a pochopte, že všichni podléháme omylu. Věřte v nezlomnou povahu lidí, kteří dělají chyby. Pěstujte soucit s těmi, kdo hřeší, a zříkejte se požadavků na dokonalost od druhých, protože nikdo není bez chyby. I když bychom se měli snažit o integritu se sebou samými a ostatními, můžeme neúmyslně ublížit těm, které milujeme nejvíce, navzdory našim nejlepším úmyslům.

Hledáním dokonalosti v druhých vytváříte nedosažitelná očekávání, což vede k nevyhnutelnému zklamání v sobě samém. Naučte se vidět ostatní takové, jací skutečně jsou, aniž byste si je idealizovali. Uvědomte si, že vaše zranění často pramení z důvěry, kterou jste vložili do druhých, odpovědnosti, která padá na vás. Čím více se necháte zmást zevnějškem druhého člověka, tím více si od něj budujete nereálná očekávání.

Také číst  Nikdy neignorujte těchto 7 znaků vaší intuice:

6. Nechte na proces čas

Odpuštění je cesta, zdaleka ne automatická nebo okamžitá. Po pouhém přečtení tohoto článku nebudete schopni odpustit. Každý pokrok, ať už rychlý nebo pomalý, však stojí za to oslavit, protože je to vítězství. Také předefinujte dlouhotrvající bolest jako lék, který podporuje hojení a osobní růst.

Považujte tento proces za posvátný, čas, kdy se loučíte s minulostí a vítáte budoucnost. To podporuje zrání, díky čemuž budete moudřejší čelit a překonávat další překážky v životě.

7. Tipy pro odpuštění: Není třeba se znovu stýkat s někým, kdo vám ublížil

Odpuštění je oboustranně výhodný akt, z něhož má prospěch jak provinilec, tak uražená osoba. Udělení odpuštění a jeho přijetí však automaticky neznamená obnovení soužití, jako by se nic nestalo. Někdy vztah nikdy neexistoval, nebo skončil, nebo je natolik opotřebovaný, že restart nepřináší žádné pozitivní aspekty.

Držet se utrpení není dobré pro nikoho, zvláště pro ty, kteří nemohou uvolnit své pocity viny, hněvu a dalších nekonečných emocí.

Trestná pomsta, pokud existuje, by měla být věcí životní spravedlnosti nebo lidské spravedlnosti.

tipy na odpuštění

Svěřte to životu, respektive právníkovi, ale neskrývejte tyto pocity, protože by se z vás mohl stát zahořklý člověk. Kromě toho, že vás to připoutá k utrpení, mohlo by to přitahovat podobné události do vašeho života a zároveň posilovat trýznitele. Můžete dokonce pociťovat potěšení, když si uvědomíte, že to ovlivňuje vašeho protivníka, ale také to omámí vaše okolí, zapojí je do vašeho problému a duchovně a energeticky zablokuje postiženou oblast.

Držet se zlomeného srdce znamená držet se bolesti v srdci a mysli. Myšlenky jako „Nepřijímám to“, „Neměl jsem tím projít“, „Je mi z této situace smutno“ atd., udržují neustálou „zášť“, která může vést i k vážným fyzickým onemocněním.

Hlavním příjemcem odpuštění není ten, kdo je přijímá, ale ten, kdo je dává. Odpuštění v sobě ukrývá tajnou moc osvobodit srdce a mysl. Existuje tedy mnoho důvodů, proč odpustit těm, kteří nám ublížili, protože ve skutečnosti můžeme odpustit pouze těm, kteří nám ublížili. To je základní předpoklad.

Také číst  9 znaků, že jste kreativní člověk, i když si to nemyslíte

Zůstat vězněm nedostatku odpuštění znamená každou minutu otrávit se o něco víc. A je zajímavé poznamenat, že slovo „smutek“ je kombinací dvou výrazů: „špatný“ + „eau“, což doslova znamená „špatná voda“. Nedržte to v sobě, očisťte se tím, že odpustíte druhým i sobě. Buďte vděční za lekci, kterou vám život uložil.

Po těchto radách pro odpuštění. Proč máme potíže s odpouštěním?

Odpuštění může být složitý a obtížný proces z mnoha důvodů, které se liší člověk od člověka.

Zraňující činy mohou způsobit hlubokou emocionální bolest a odpuštění může být obtížné, když je zranění stále syrové. Když se s člověkem zachází nespravedlivě nebo je mu vážně ukřivděno, může se zdát, že odpuštění jde proti spravedlnosti.

Nedostatek porozumění motivacím osoby, která způsobila zranění, může ztížit proces odpuštění. Pýcha a ego mohou hrát důležitou roli, protože někteří lidé mohou mít potíže zbavit se odporu ze strachu, že budou vypadat slabí nebo zranitelní.

Někteří lidé se mylně domnívají, že odpuštění znamená schvalování nebo přijímání jednání odpovědné osoby. Může existovat obava, že odpuštění nebo obnovení vztahu s osobou, která bolest způsobila, by mohlo vést k opakování zraňujícího chování.

Nelibost ve vás může vyvolat pocit, že máte určitou kontrolu nad situací nebo osobou, která vám zranění způsobila. Odpuštění může být spojeno s procesem truchlení a někteří lidé potřebují čas, aby prošli různými fázemi zármutku, než mohou odpustit.

Někteří lidé se nenaučili efektivním dovednostem pro řešení konfliktů a odpouštění zdravými způsoby. Lidské vztahy jsou často velmi složité a odpuštění může bránit komplikovaná vztahová dynamika.

Odpuštění je individuální proces, který může nějakou dobu trvat. Někteří lidé mohou najít odpuštění snáze, zatímco jiní budou potřebovat více času a úsilí, aby toho dosáhli. Pochopení těchto překážek může pomoci usnadnit cestu k odpuštění.