4 důvody, proč dříve nebo později všichni zaplatíme cenu za naše rozhodnutí, je to zákon života

Dříve nebo později zaplatíme cenu za naše rozhodnutí všichni. Ať už tomu říkáte karma, spravedlnost nebo přitažlivost, základní myšlenkou je, že naše činy mají důsledky. Pojem karma má své kořeny ve východních filozofiích. Kde je považován za zákon příčiny a následku. Podle této perspektivy každá naše činnost vytváří energii, která se nám vrací v podobě důsledků, ať už pozitivních nebo negativních.

Pojem spravedlnosti také znamená, že činy, které podnikneme, nezůstanou bez odezvy.

Pokud budeme jednat čestně a eticky, pravděpodobně získáme pozitivní výsledky. Na druhou stranu, pokud je naše jednání nespravedlivé nebo škodlivé, můžeme čelit nepříznivým následkům.

Myšlenka přitažlivosti, často spojovaná se zákonem přitažlivosti, naznačuje, že naše myšlenky, emoce a činy přitahují do našich životů podobné zážitky. Jinými slovy, to, na co se soustředíme a co vnitřně pěstujeme, má tendenci se projevovat v naší vnější realitě.

ceny dle našeho výběru

Ve všech případech je ústřední myšlenkou, že naše činy nejsou izolované. Ale že jsou propojeny se světem kolem nás. Nezáleží na tom, jak tento princip nazýváme. Hlavní věcí je pochopit, že naše volby a činy mají dopad na náš vlastní osud a osud ostatních. Uvědomění si našich činů a jednání promyšleným a starostlivým způsobem nám může pomoci vytvořit v našich životech pozitivnější a naplňující výsledky.

I když mnozí stále vnímají karmu jako formu odplaty nebo trestu. Ve skutečnosti o nic takového nejde.

Slovo sanskrtského původu jednoduše znamená „reakce“. A koncept karmy znamená, že všechny naše činy generují reakci, ať už pozitivní nebo negativní, v závislosti na našich záměrech.

Také číst  17 důležitých věcí, které silní lidé ve vztahu netolerují:

Zákon karmy je bytostně spojen se samotným životem. A ukazuje se, že je to velmi spravedlivé, když přijde čas vyžadovat odpovědnost. Funguje neomylným způsobem a přináší výsledky odpovídající provedeným akcím. Proto je klíčové snažit se jít cestou pozitivity a laskavosti.

I když se někdy může zdát, že tato perspektiva postrádá logiku. Zvláště když pozorujeme úspěchy bezohledných jednotlivců, zatímco dobří a ctnostní lidé čelí zkouškám. Pravdou je, že odplata vždy přijde, často intenzivněji, než se čekalo. Život funguje podle spravedlivých principů. A zákon karmy zajišťuje, že každý sklidí, co do světa zasel.

Ať už tomu říkáte karma, spravedlnost nebo zákon přitažlivosti, poselství zůstává stejné. Naše činy nezůstanou bez povšimnutí a jsou vždy následovány spravedlivými a vyváženými důsledky.

4 důvody, proč dříve nebo později všichni zaplatíme cenu za naše rozhodnutí.

1. Zodpovědnost

Všechny obrázky DaLL-E

Naše volby jsou vyjádřením naší svobodné vůle a naší schopnosti rozhodovat se. Každé rozhodnutí, které učiníme, ať už v osobním, profesním nebo vztahovém životě, přichází s odpovědností. Tyto odpovědnosti zahrnují nejen činy, které podnikáme, ale také důsledky, které z nich vyplývají.

Proto dříve nebo později budeme muset převzít odpovědnost za svá rozhodnutí. To může znamenat uznání našich úspěchů a přijetí našich chyb. Zodpovědnost za svá rozhodnutí je tedy nezbytná pro náš osobní růst a morální rozvoj.

Také číst  Nemáte kontrolu nad všemi událostmi, které nastanou, ale můžete ovládat svou reakci na ně...

2. Důsledky

Každé naše rozhodnutí má přímý nebo nepřímý dopad na naše životy i na životy ostatních. Profesionální rozhodnutí může například ovlivnit naši kariéru, naše finance a naše pracovní prostředí. Stejně tak naše osobní rozhodnutí ovlivňují naše vztahy, naši emocionální pohodu a kvalitu života.

Tyto důsledky mohou být okamžité nebo se projevit později, ale nakonec se projeví. Pochopení a přijetí těchto dopadů je zásadní pro přijímání informovaných a odpovědných rozhodnutí.

3. Poučení

ceny dle našeho výběru

Každá volba, ať už dobrá nebo špatná, nám nabízí příležitost k učení. Úspěchy nás povzbuzují k vytrvalosti a budování sebevědomí. Zatímco neúspěchy nám poskytují cenné lekce o tom, co funguje a co ne.

Když se zamyslíme nad našimi minulými volbami, můžeme identifikovat chyby, kterých se máme vyvarovat, a osvědčené postupy, které bychom měli přijmout v budoucnu. Tyto zkušenosti nám pomáhají růst, rozvíjet se a zlepšovat se jako jednotlivci. Takže díky těmto lekcím se stáváme moudřejšími a schopnějšími činit informovaná rozhodnutí v našich životech.

4. Karma

Karma je koncept hluboce zakořeněný v mnoha duchovních a filozofických tradicích. Zejména v hinduistickém, buddhistickém a džinistickém náboženství. Vychází ze základní myšlenky, že naše činy, myšlenky a slova vytvářejí energii, která ovlivňuje náš budoucí osud.

Podle zákona příčiny a následku každá naše akce vyvolává reakci, ať už bezprostředně nebo později. Tuto energii, kterou vyzařujeme, lze považovat za jakési „semeno“, které zasadíme do vesmíru. Jako každé semeno nakonec vyklíčí a přinese ovoce. I když načasování a forma této sklizně se může lišit.

Také číst  Zde je 5 tipů, jak ovládat své ego a praktikovat pokoru

Když zasejeme pozitivní činy, jako je laskavost, soucit, štědrost a láska, vytváříme pozitivní energii, která se vrátí, aby nás příznivě ovlivnila. Tyto akce mohou posílit naše vztahy, zlepšit naši duševní a emocionální pohodu a přilákat nás k příležitostem k osobnímu a profesnímu růstu.

Na druhou stranu, když zasejeme negativní činy, jako je nečestnost, krutost, nenávist a sobectví. Vytváříme negativní energii, která se vrátí, aby nás tak či onak ovlivnila. Tyto činy mohou vést ke konfliktům ve vztazích, pocitům viny, překážkám na naší osobní cestě a těžkým zkušenostem.

Máme moc utvářet svůj život podle našich tužeb. A zahrnout vše, co cítíme, že si zasloužíme, ať už lidi nebo věci.

ceny dle našeho výběru

Ve všech svých postojích však musíme jednat opatrně, protože spouštějí reakce, které v konečném důsledku ovlivňují náš vlastní život.

Akty lásky, porozumění a laskavosti vůči lidem kolem nás budou odměněny. Stejně jako netolerance, neúcta a zlo si najdou cestu zpět do našich životů. Je tedy nutné přehodnotit naše hodnoty a zeptat se sami sebe, zda život, který aktuálně vedeme, je ten, který si přejeme zachovat i v budoucnu.

Bez ohledu na naši identitu nebo naše činy, dříve nebo později se budeme muset zodpovídat životu. Nejlepší je proto začít pěstovat pozitivní a pečující postoje již nyní.